بازی های موبایلی

بازی هوشنگ


با توجه فراگیر شدن بازی های موبایلی بالاخص بازی های آنلاین، لزوم توجه به بازی هایی که به تمرین و تقویت ذهن میپردازند بسیار حائز اهمیت است. بازی هوشنگ یک پلت فرم بازی هوشی است. بازی فکری آنلاینی که در فاز اول خود از 13 اصطالحا مینی‌ گیم تشکیل شده است، که بر اساس فاکتورهای سرعت، دقت، حافظه، مشاهده) حافظه بصری( و محاسبه به بازیکن امتیاز میدهد و در نهایت بر اساس امتیاز کلی شمای گرافیکی‌ مغز را بر اساس قدرت هریک از این فاکتورها ترسیم میکند، تمای فرمول های این بازی زیر نظر اساتید دانشگاه و متخصصان علوم شناختی پیاده سازی خواهد شد.


بازی بچه محل


ژانر رقابتی در بازیهای موبایلی همواره به دلیل قرار گرفتن دو شخصیت حقیقی و رقابت پذیری باال از محبوب ترین ژانرهای پلتفرم های هوشمند بوده است که در بازی بچه محل این مساله با همراهی یک آرت کمیک و جذاب و قابلیت های متعدد شخصی سازی این مهم چندین برابر شده است.بچه محل حکایت فرزندان فردای این سرزمین است تا با یادگیری اصول مهم همراهی و همفکری برای حل مسائل کوچک و بزرگ برای فردایی بهتر آماده شوند.


بازی تخم مرغ رنگی


رقابـت آنلایـن کارت بـازی از نمونـه هـای موفـق بازیهـای موبایلـی در ایـران اسـت که پیـش از ایـن بازیهای فـروت کرفـت و پسـرخوانده ایـن ژانـر را چندیـن پلـه ارتقـا بخشـیده انـد. تخم مرغهـای رنگـی بـا کارکترهـای جـذاب، آرت چشـم نـواز و روایتـی شـاد و مفـرح میتوانـد مخاطب را بـه خوبی با خـود همراه سـاخته و در یک رقابـت آنلایـن هیجـان انگیـز برای مدتها سـرگرم نـگاه دارد. تخم مرغ هـای رنگی یـادآور دنیای شـیرینی کودکی ایرانیـان و آشـنایی بـا فرهنـگ هـای اصیـل ایرانی اسلامی از زبـان تخم مـرغ های رنگـی مادر بزرگ اسـت.


بازی فلفل ریزه


تاثیرگـذاری و درآمـد زایـی بازیهـای موبایلی بـه دو فاکتور مهـم باز میگردد. نخسـت بحـث ارزش بازی مجدد و رقابـت پذیـر بـودن و دوم قابلیـت شـخصی سـازی و رشـد شـخصیت حقیقـی در قالـب بـازی. فلفل ریـزه بـا تمرکـز بـر ایـن دو مهـم تلاش دارد تا مخاطبیـن را برای مدتها بـا خود نـگاه دارد و از طریق یک سیسـتم صحیح پرداخـت درون برنامـه ای فضـای مالـی مناسـبی را نیز ایجـاد نماید.بازی فلفـل ریزه حکایت کودکی اسـت که در روسـتایی پنهـان از داعـش بـا خلـق صحنه های طنـز و خلاقانـه بدنبال راه فرار اسـت.

بازی زرین


این بازی موبایلی که نمونه های متعدد موفق داخلی و خارجی داشته و از محبوب ترین اکشن های موبایلی محسوب میشود روایتی است از تک تیراندازی که میبایست با حفظ موقعیت نسبت به از بین بردن خطرات اقدام کند. روایت این اثر برگرفته از رشادت های شخصیت کم نظیر سال های نه چندان دور دفاع مقدس و برترین تک تیرانداز جهان شهید عبدالرسول زرین و در راستای تکمیل زنجیره تولید محتوای فیلم سینمایی تک تیرانداز تولید خواهد شد.


بازی شمشیر چوبی


دنیای کودکان و حمایت آنان از آنچه بدان باور دارند، ترکیب بی نظیری از صداقت و محبت پلات اصلی بازی شمشیر چوبی است، وقتی کودکی در دید کودکی خود در برابر ظلم می ایستد، برای دفاع از دیگران قدم پیش میگذارد و قهرمان کودکی خویش است، بازی شمشیر چوبی با این ساختار چشم نواز اثری تاثیرگذار و ماندگار در صنعت بازی ایران خواهد بود.


بازی عزیز آقا


ژانر پازل و آمیختگی آن با طنز و کمیک از ژانرهای در حال رشد و پرمخاطب پلتفرم های هوشمند است که عزیز آقا با داستان و روایتی سرگرم کننده و ایرانی در برابر نمونه های خارجی میتواند جایگاه خوبی بین مخاطبین به دست آورده و بسترهای مالی مناسبی را ایجاد نماید. شخصیت پردازی مناسب در بازی موبایلی عزیز آقا فضا را برای شکل دادن به یک اسپین آف از این اثر فراهم می آورد که میتواند ضمن جذب حداکثری مخاطبین و کمک به موفقیت محصول اول، به شخصه مخاطبین بیشتر و جدی تری را با خود همراه سازد.